អាមេរិក មាន​គ្រោងការណ៍​យោធា​ចំនួន​៣ ប្រសិន​បើ​ដំណោះស្រាយ​ការទូត​បរាជ័យ​ – CEN