ចុងឆ្នាំ​ ២០១៨ ជិត​ឈានចូល​ឆ្នាំ ​២០១៩ សមត្ថកិច្ច ​ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យ មុខសញ្ញា​ឆក់ ទូរ​សព្ទ ម្នាក់ – CEN