ប្រជាជន​កម្ពុជា​រស់នៅ​ក្រោម​បន្ទាត់ នៃ​ភាពក្រីក្រ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​មកក្រោម​១៤% នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤ – CEN