ការធ្វេសប្រហែស របស់​មន្ត្រី​ក្នុង​ព្រលានយន្តហោះ​សៀមរាប ធ្វើ​បុរស​ម្នាក់​ធ្លាក់​ពីកង់​យន្តហោះ​ស្លាប់​ – CEN