ប្រកាស​ទទួលស្គាល់​សមា​គម​អ្នកជិះ​កង់​ដើម្បី​សុខភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN