អាមេរិក​មាន​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN