ឆ្នាំ​២០១៨ រកឃើញ​អដិ្ឋធាតុ​ទាហាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​វៀតណាម ចំនួន​៥៩០ នៅសល់​ជាង​៤​ពាន់​នាក់​ទៀត រក​មិន​ទាន់​ឃើញ​ – CEN