រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន គ្រោង​បង្កើត​ទូរទស្សន៍​ ៣ ឬ ​៤​ប៉ុស្ដិ៍​ទៀត នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN