អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​បែប​នឹង​ងាយ​នឹង​កើត​ផ្តាសាយ​ណាស់​! នេះ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ ដើម្បី​ការពារ – CEN