ធនាគារ CIMB ទទួលបាន​ពាន់រង្វាន់​ធនាគារ​អន្តរជាតិ​ល្អ​បំផុត នៅ​កម្ពុជា​ – CEN