“​ដំណើរ​ភាពយន្ត​ចល័ត​ចិន​-​ខ្មែរ ដ៏​ឆ្នើម​លើក​ទី​២” បានចាប់ផ្តើម​ដំណើការ​ជា​ផ្លូវការ ដោយ​នាំមក​អាហារ​វប្បធម៌​ដ៏​ល្អ​ឆ្នើម​ – CEN