​បុរស​ម្នាក់​ចិញ្ចឹម​ស្វា រួច​យក​ម៉ាស​មុខ​មនុស្ស​ឲ្យ​វា​ពាក់ ដើម្បី​…​សុំ​លុយ​! – CEN