សិប្បកម្ម​អំបិលអ៊ីយ៉ូត ១ កន្លែង ត្រូវ​បាន​សម្រេច​ឱ្យ​ផ្អាក​ដំណើរការ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN