ត្រាំ​ថ្លែងថា ៖ គាត់​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​ហើយ ទោះ​រដ្ឋាភិបាល​មិន​ដំណើរ​ច្រើន​ឆ្នាំ​ក៏​បាន​ដែរ​ – CEN