ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ជួយ​កែលំអ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ក្នុង​ទីក្រុង​ចំនួន ៤ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN