ម្នាក់​ស្លាប់ ម្នាក់​រត់ចោលស្រុក ក្នុង​​ជម្លោះ វង់​ផឹកស៊ី កាប់​ចាក់​គ្នា​ – CEN