មនុស្ស​ចំនួន​៥៨​នាក់ រង​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយ​សា​រ​មីន និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម ឆ្នាំ​២០១៨ ក្នុងនោះ១០នាក់​ បានស្លាប់ – CEN