ព្រះមហាក្សត្រ ចេញ​ព្រះរាជក្រម​ប្រកាស​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ៤៥​ថ្មី (​ស្ទួន​) នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​គណបក្សនយោបាយ​ – CEN