ចុម​យក្ស​! ដល់​ថ្នាក់​ជួញ​… ឆ្អឹង​មនុស្ស​ហើយ​តើ​! (វីដេអូ) – CEN