ប្រទេស​ចិន​ពិតជា​ចម្លែក ៖ បុរស ១២​លាន​នាក់ រក​ប្រពន្ធ​មិន​បាន​ក្នុងពេល​ដែល​មាន​នារី ៦​លាន​នាក់​នៅ​…​លីវ ! – CEN