អបព ទុកពេល​៣០​ថ្ងៃ ឲ្យ​តំណាងរាស្ត្រ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រឆាំង​ត្រូវ​រំលាយ មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​បំណុល – CEN