ព្រមាន​ដកហូត​សិទ្ធិ​ក្រុមហ៊ុន​សំរាម​ប៉ោយប៉ែត​ឃ្លី​ន​នឺ​រ បើ​មិន​អនុវត្តតាម​ភារកិច្ច​ – CEN