បណ្តាញ​សង្គម​ចោទ​សួរថា មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់ អាយុ​ជាង​២០​ឆ្នាំ ពាក់​សក្តិ​៤ ? – CEN