មិន​ថា​ក្មេង​ចេះ​ជក់​គ្រឿងញៀន សូម្បី​អាយុ​៥០​ឆ្នាំ ក៏​ជក់​គ្រឿងញៀន​មិនបាន ហើយ​ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់​ – CEN