ក្មេងប្រុស​អាយុ​១១​ឆ្នាំ ដោយ​មាន​កំហឹង​ជាមួយ​ម្តាយ ធាក់​ក្មេងប្រុស​អាយុ​២​ឆ្នាំ ចូល​ទឹកស្ទឹង លង់​ស្លាប់​ – CEN