​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ដំ​ឡូ​ង​បារាំង​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN