ការឃាត់ខ្លួន​មន្ត្រីនគរបាល​៦​រូបនោះ គឺជា​ការយល់ច្រឡំ​ – CEN