បុណ្យ​ទន្លេ​ឆ្នាំ​២០១៩ ធ្វើ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN