ត្រាំ ព្រមាន​ជា​ថ្មី​ទៀត​ថា​នឹង​ប្រកាស​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រោះអាសន្ន ដើម្បី​យក​ថវិកាសង់​ជញ្ជាំង​ព្រំដែន ដោយ​មិនបាច់​ឆ្លង​សភា​ – CEN