អាមេរិក​បំពាក់ “​ភ្នែក​ទេវតា​” គ្មាន​គូប្រកួត​ដល់ “​ហ្វូង​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​” – CEN