សម្តេច ហ៊ុន សែន ៖ ទោះបីជា​គេ​អនុគ្រោះ​ឬ​មិន​អនុគ្រោះ ក៏​កម្ពុជា​នៅតែ​រស់​ – CEN