ទីតាំង​ធុង​អាវុធ​គីមី ក្រុម​ការងារ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង និង​អាវុធ​គីមី បាន​រកឃើញ នៅ​មណ្ឌលគិរី​ – CEN