​ពង្រឹង​មិត្តភាព​ជា​មួយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ទីក្រុង​ឆុង ឈី​ង ទាំង​វិស័យ​វិនិយោគ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN