ជប៉ុន ៖ រឿង​ចម្លែក ហើយ​វិធី​អនុវត្ត​កាន់តែ​ប្លែក គ្រា​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​បណ្តេញ​បុគ្គលិក​ធ្វើការ​បន្ថែម​ម៉ោង​ឲ្យ​វិល​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ – CEN