ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញ​សារាច​ដើម្បី​បង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់ ការប្រើប្រាស់​លិខិតឆ្លងដែន​ការទូត ដល់​ជនបរទេស ដែល​ជា​ទីប្រឹក្សា​និង​ជំនួយការ ឥស្សរជន និង​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​កម្ពុជា​ – CEN