ប្រកាស​ទទួលស្គាល់ និង​បញ្ចូល​សមាជិក​ថ្មី គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុ​ជាជាង​២០០​នាក់​ស្ថិតក្នុង ឃុំ មេ ស ថ្ង​ក ស្រុក ចន្ទ្រា ដើម្បី​ពង្រឹងកម្លាំង​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន​ – CEN