អំពាវនាវ ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ទីជិត ឆ្ងាយ​មក​ធ្វើ​ប្រហុក​ទុកជា​ស្បៀង​ប្រចាំ​គ្រួសារ​ – CEN