ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត មិន​តម្រូវឱ្យ​មាន​ការបញ្ជាក់​ពី​ម្ចាស់​ដើមឡើយ​ – CEN