ឃើញ​សាកសព​ត្រី ទើរ​លើ​ច្រាំង​ក៏​នាំគ្នា​ទៅ​មើល ម្នាក់ៗ​ស្ទើរល​ស់​ព្រលឹង​រត់​បាតជើង​ស​ព្រាត​! – CEN