លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ជា និង ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ពី​រឿង​មន្ទីរពេទ្យ វិច​តូ​រៀ​ – CEN