បើក​ការត្រួតពិនិត្យ ផ្គូរ​ផ្គង​បញ្ជី​សារពើ​ភណ្ឌ តារាង​ប្រៀបធៀប​កើនឡើង​ថយចុះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN