ឯ​កត្តទ​កម្ម​ពិភពលោក ដែល​អ្នកទស្សនា​អាច​គាំងបេះដូង​ស្លាប់​បាន​ – CEN