ឲ្យ​ម្ចាស់​ជល​យានយន្ត​យកចិត្តទុកដាក់​បង្ការ សុវត្ថិភាព​នៅពេល​ធ្វើដំណើ​រ ឆ្លងកាត់​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពានដែក​បេឡេ មុខ​ឃ្លាំង​សាំង​ – CEN