គ្រាប់​រុក្ខជាតិ​ដែល​ចិន​យក​ទៅ​ដាំ​នៅ​ឋាន​ព្រះ​ច័ន្ទ បាន​ដុះ​ចេញ​ពន្លក​ – CEN