ទើស​ខោអាវ ពុំ​អាច​លូន​ចូល​តាម​បំពង់ខ្យល់ ចោរ​ម្នាក់​នេះ​សម្រេចចិត្ត​សម្រាត​ចោល​អ្វីៗ​ជាប់​ខ្លួន​ដើម្បី​…​ប្រកប​អាជីព​ – CEN