មាន​អ្នកក្លាហាន​បាញ់​ចម្ពាមកៅស៊ូ​សំដៅ​មក​ទូរ​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​លាន់​សូរ​ប្រ៉ា​វៗ​ចំនួន​ពីរ​គ្រាប់ ម្ចាស់​តូប​ភ័យ​ឡើង​ព្រលឹងចុងសក់​ទាំង​ព្រឹក​ – CEN