លោក​រ៉ុង ឈុន ខឹង​ក្រសួង​អប់រំ​កាត់ឈ្មោះ​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ ហៅ​មន្ត្រី​រាជរដ្ឋាភិបាល សុទ្ធតែ “​អា​មន្ត្រី​” – CEN