បូកសរុប និង​វាយតម្លៃ​ការងារ​លុបបំបាត់​ឱសថ ក្លែងក្លាយ និង​សេវា​សុខាភិបាល​ខុសច្បាប់​ប្រចាំ ឆ្នាំ​២០១៨ និង​លើក​ទិសដៅ​អនុវត្ត​បន្ត​ – CEN