អាកាសធាតុ​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​១៧-១៩​អង្សា​សេ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​២៥-២៧ មករា​ – CEN