រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​ខេត្ត​សៀមរាប បន្ត​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្តន៍​គម្រោង AIMS ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​ខេត្ត​ដទៃ​ – CEN